کتاب ممکنه با من ازدواج کنید؟

12.700 تومان

آنان که دارای ذوق و ابتکار بیشتری هستند سعی می کنند حتی نحوه خواستگاری خود از همسرشان را با خاطره ای دل انگیز همراه سازند تا اثر آن خاطره سال ها باقی بماند.

در این کتاب به انواع خواستگاری هایی اشاره شده که برای فرهنگ سنتی – ملی ما ایرانیان کمی بیگانه است، ولی ما هم با توجه به شرایط، عرف، عادات و فرهنگ خودمان می توانیم از خود ابتکاراتی نشان دهیم تا به عنوان خاطره ای جذاب در زندگیمان باقی بماند.

 

کتاب ممکنه با من ازدواج کنید؟

12.700 تومان