کتاب تفاهم در خانواده دکتر کیهان نیا

50.000 تومان

موضوعات آموزشی در این مجموعه ی تصویری:

  • دروغگویی پیش از ازدواج

  • دو آدم متفاوت

  • مشکلات ناشی از اختلاف سطح دانش

  • پا را از خط قرمز فراتر نگذاشتن

  • خطا بودن مقایسه شوهر با پدر

  • تلفن های مکرر زن به محل کار شوهر

  • زن آویخته به شوهر
کتاب تفاهم در خانواده دکتر کیهان نیا

50.000 تومان