کتاب بیژن و منیژه دکتر کیهان نیا

18.000 تومان

موضوعات آموزشی در این مجموعه ی تصویری:

  • چرا خانه و کاشانه را ترک کردیم؟

  • بگومگوها و تنش های خانواده خسته مان کرده بود

  • احساس بی کسی و بی پناهی و قربانی شدن می کردیم

  • کسی را نداشتیم که به حرفهایمان گوش کند

  • با مدرسه، والدین و محیط خودمان مشکل داشتیم

کتاب بیژن و منیژه دکتر کیهان نیا

18.000 تومان