دی‌وی‌دی هنر بهتر زیستن – تفاهم

37.500 تومان

با مشاهده‌ی این مجموعه‌ی تصویری چه نکاتی را خواهید آموخت:

  • چگونه خوشبختی همیشه در دسترس یک خانواده‌ی خوشبخت خواهد بود؟
  • چگونه بافرهنگ قدرشناسی، دوست داشتن را به همسر خود اثبات کنید؟
  • شرایط تصمیم‌گیری در خانه- حسادت و مقایسه با دیگران.
  • نق زدن، زخم‌زبان و کنایه‌ها ممنون.
  • تأثیر با حدس و گمان زندگی کردن- تفاوت مابین زن و مرد.
  • زن امروز با زن دیروز فرق دارد- رابطه‌ی جنسی صحیح.
  • بی‌تفاوتی و یکنواختی سم زندگی است- کنترل خشم
  • خانواده‌ی شاداب- رنجش و تأثیر آن- اثرات بخشش
  • مذاکره در خانواده- مادر نوازشگر
دی‌وی‌دی هنر بهتر زیستن – تفاهم

37.500 تومان