دی‌وی‌دی چه رابطه‌ای منجر به ازدواج می‌شود؟

25.000 تومان

مردان و زنان چگونه می‌توانند رابطه‌ی بین خود را به ازدواج تبدیل کنند؟ چرا برخی از دختر پسرها در ارتباطات خود به ازدواج فکر نمی‌کنند؟ با چه خانم‌ها و آقایانی نباید ازدواج کرد؟ چه کسانی مناسب ازدواج هستند؟

در این دی‌وی‌دی آموزشی ضمن تشریح این‌گونه روابط، راهکارهایی برای منجر شدن به ازدواج پیشنهاد می‌شود.

دی‌وی‌دی چه رابطه‌ای منجر به ازدواج می‌شود؟

25.000 تومان