دی‌وی‌دی دوست‌داشتنی بشوید!

25.000 تومان

محبوب دل همگان بودن و دوست داشته شدن موضوعی انکار نکردنی است که همه‌ی انسان‌ها دوست دارند به آن دست یابند.اما چطور می‌شود به این خواسته رسید؟ چه نکاتی انسان‌های دوست‌داشتنی را از دیگران متمایز می‌سازد؟ چه‌کارهایی را باید انجام داد و چه مواردی را باید ترک کرد تا بهترین تأثیر را روی افراد دیگر گذاشت.

دی‌وی‌دی دوست‌داشتنی بشوید!

25.000 تومان